mozilla.org.il – אחד מנבחרי השנה

-מוסף המחשבים של ידיעות אחרונות בחר ב-mozilla.org.il כאחד מהאתרים הנבחרים של השנה, מתוך האתרים הנבחרים המתפרסמים מדי שבוע במוסף. הרשימה הופיעה גם באתר ynet של ידיעות.